• Automatizované skladové systémy

    Optimalizujte využití místa a pracovní síly

  • Automatizované skladové systémy

    Optimalizujte svou intralogistiku

  • Automatizované skladové systémy

    Zvyšte rychlost a přesnost vychystávání

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Kardex s.r.o., Petrská 1136/12, 110 00 Praha 1, Česká republika verze 01/2019

Tyto Všeobecné podmínky (T&C) jsou rozděleny následovně:

- Část A (obecná ustanovení) se vztahuje na všechny transakce kromě případů, kdy aplikovatelná ustanovení částí B a C obsahují odlišné ustanovení (nejedná-li se jen o upřesnění detailů), které má pak přednost;

- Části B a C obsahují aplikovatelná specifická ustanovení týkající se dodání výrobků a softwarových programovacích služeb s instalací či bez instalace (Část B), a individuálních objednávek služeb a smluv o službách (Část C);

Tyto Všeobecné podmínky jsou k dispozici v německém jazyce, anglickém jazyce a jiných jazycích. Právně závazné a směrodatné jsou pouze texty v německém a anglickém jazyce. Oba mají rovnocenný status. Překlady těchto Všeobecných podmínek slouží pouze pro usnadnění orientace v textu, ale nejsou právně závazné.

 

A. Obecná ustanovení

 

1. Rozsah Všeobecných podmínek

1.1. Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na všechny transakce mezi společností Kardex s.r.o., Petrská 1136/12, 110 00 Praha 1, Česká republika („KARDEX“) a zákazníkem, pokud není písemně dohodnuto jinak. 

1.2. Odesláním objednávky zákazník tyto Všeobecné podmínky potvrzuje a tyto platí i pro budoucí transakce s daným zákazníkem.  

1.3. Jakékoli odchylné, protichůdné či doplňkové obchodní podmínky zákazníka platí pouze v případě, že je písemně odsouhlasí společnost KARDEX.

1.4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být potvrzeny písemnou formou. Veškeré dohody a právně závazná prohlášení jednotlivých stran musí písemně potvrdit společnost KARDEX.

1.5. Společnost KARDEX si vyhrazuje právo v kterýkoli okamžik Všeobecné podmínky doplnit. Platná je ta verze, která byla platná v době nákupní objednávky. V případě pokračujících smluvních vztahů bude zákazníkovi zaslán písemný návrh doplněných Všeobecných podmínek, a to nejpozději jeden měsíc před navrženým datem jejich vstupu v platnost. Platí, že zákazník je odsouhlasil, pokud je neodmítl před navrženým datem vstupu změn v platnost. Doplněné Všeobecné podmínky jsou pak platné pro všechny následující transakce mezi danými stranami.

1.6. Obecná ustanovení těchto Všeobecných podmínek (Část A) se vztahují na všechny transakce a právní vztahy mezi daným stranami, pokud není ve zvláštních ustanoveních (Části B a C) stanoveno jinak nebo se dané strany písemně nedohodnou jinak. 

1.7. Pojem „Výrobek(y)“, příp. „Produkt(y)“ používaný v Části A je samostatně vymezen pro Část B a Část C. V části A má tedy tento pojem stejný význam, jak je definován pro Část B a Část C.

 

2. Nabídky od společnosti KARDEX

2.1. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou nabídky společnosti KARDEX nezávazné; jinak nabídky platí 60 dnů. Sdělení zákazníka se považuje za přijetí nabídky pouze v případě, že je plně v souladu s nabídkou společnosti KARDEX.

2.2. K platnému uzavření smlouvy dochází pouze v případě, že (i) KARDEX písemně potvrdí objednávku nebo (ii) zahájí plnění smlouvy dodáním Výrobků nebo poskytováním služeb. 

2.3. Mlčení společnosti KARDEX po obdržení protinabídky od zákazníka v žádném případě neznamená její přijetí.

2.4. Dokumenty související s přijetím nabídek či objednávek, jako např. ilustrace, nákresy, podrobné informace o hmotnosti a rozměrech jsou závazné pouze v případě, že jsou písemně odsouhlaseny. Brožury a katalogy nejsou závazné, není-li písemně dohodnuto jinak.

 

3. Poskytnuté dokumenty 

Každá ze stran si ponechává veškerá práva k plánům a technickým dokumentům, které poskytla druhé straně. Strana, která materiály obdržela, tato práva bere na vědomí a tyto dokumenty neposkytne žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, ani je nebude používat k jinému účelu než tomu, k jakému je obdržela. Toto se vztahuje i na případy, kdy jednání mezi jednotlivými stranami neskončí uzavřením smlouvy, a po ukončení obchodního vztahu.

 

4. Ceny a platební podmínky

4.1. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

4.2. Pokud není písemně dohodnuto jinak nebo pokud není jinak uvedeno v následných zvláštních ustanoveních, jsou faktury od společnosti KARDEX splatně do 30 dnů od data vystavení faktury, bez jakýchkoli odpočtů. Zálohové a předem hrazené platby jsou splatné do 10 dnů od data vystavení faktury, bez jakýchkoli odpočtů.

4.3. Zákazník, který neuhradí danou částku do data splatnosti, je v prodlení i bez upomínky, a společnost KARDEX je oprávněna účtovat mu měsíčně smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky, pokud ve smlouvě či nabídce není uvedena jiná výše smluvní pokuty. 

4.4. V případě prodlení ze strany zákazníka má společnost KARDEX právo odstoupit od smlouvy aodebrat všechny Výrobky, které již byly dodány, a/nebo vstoupit na dané místo a učinit Výrobky nepoužitelnými. Dále, KARDEX je také oprávněna si nárokovat náhradu přímých škod a/nebo dodat doposud nevyřízené dodávky nebo služby až po provedení zálohové platby nebo poskytnutí zajištění, nebo pozastavit služby prováděné na základě jiných objednávek nebo dohod o poskytování služeb, za něž již platbu obdržela. 

4.5. Pokud nastanou okolnosti, které na straně společnosti KARDEX vzbudí pochybnosti o solventnosti zákazníka, má právo vyžádat si platbu celé částky předem nebo zajištění.

 

5. Zápočet a převod

5.1. Zápočet závazků vůči pohledávkám za zákazníkem není povolen.

5.2. Pohledávky zákazníka vůči společnosti KARDEX lze převést pouze se souhlasem společnosti KARDEX.

5.3. Převedení jakýchkoli práv a povinností plynoucích ze smlouvy mezi stranami nebo v souvislosti s ní je povoleno pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

 

6. Odpovědnost

6.1. Rozsah smluvní a mimosmluvní odpovědnosti společnosti KARDEX za své vlastní jednání a jednání jejích podpůrných osob je omezen, v rozsahu umožněném zákonem, kdy se odpovědnost vztahuje jen na okamžité a přímé škody, a je limitována do 20 % smluvně sjednané odměny za dotčenou dodávku nebo službu. V případě průběžných závazků (např. smluv o poskytnutí služeb podle Části C) je odpovědnost společnosti KARDEX, v rozsahu povoleném předpisy, limitována v každém roce trvání závazku pouze na okamžité a přímé škody a to do částky 50 % roční odměny za výrobek nebo službu k níž se škoda vztahuje. V případech, kdy by podle shora uvedených pravidel byl limit náhrady škody pod částkou 10.000 EUR, platí limit náhrady škody 10.000 EUR.

6.2. Pokud KARDEX nebo podpůrné osoby neoprávněně a zaviněně poškodí majetek zákazníka, odpovědnost společnosti KARDEX se bude řídit odchylně od čl. A.6.1., a to výlučně podle ustanovení čl. 41 a násl. švýcarského Závazkového zákoníku (CO), a bude omezena, v rozsahu dovoleném zákonem, do částky 500.000 EUR za každý nárok. Odpovědnost společnosti KARDEX za škodu na samotném výrobku nebo jeho příslušenství se bude řídit čl. A.6.1.

6.3. Další nároky z jakéhokoli právního důvodu, které nejsou výslovně uvedeny v tomto ustanovení a těchto Všeobecných podmínkách, zejména pak nárok na náhradu nepřímé nebo následné škodynevzniklé na výrobku samém, stejně jako nároky v důsledku ztráty výroby, kapacity a dat, včetně jejich následků, ztráty užitečného využití, ztráty objednávek, ztráty zisku, poškození dobrého jména a náhrad sankční povahy, jsou vyloučeny. 

6.4. Smluvní a mimosmluvní odpovědnost společnosti KARDEX je rovněž vyloučena z důvodu škody způsobené (i) nesprávnými informacemi o provozních a technických podmínkách nebo o chemických a fyzikálních podmínkách používání produktů poskytovaných zákazníkem, pomocnými osobami a / nebo jeho poradci nebo (ii) dalších jednání, opomenutí zákazníka, jeho pomocných osob, poradců nebo třetích osob, nebo jinými okolnostmi, za něž odpovídá zákazník.

6.5. Výše uvedené omezení a vyloučení odpovědnosti se nevztahují na (i) případy újmy na životě, těle nebo zdraví, (ii) případy úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti KARDEX nebo jejích pomocných osob, a (iii) nároky z odpovědnosti za výrobek podle zákonů o odpovědnosti za výrobek v rozsahu, v jakém jsou tyto zákony závazné pro právní vztahy mezi stranami.

6.6. Pokud jsou třetí strany poškozeny jednáním nebo opomenutím zákazníka nebo pokud jsou poškozeny předměty třetích stran nebo jinak jsou poškozeny třetí osoby, a KARDEX je za to odpovědný, má KARDEX právo obrátit se na zákazníka s požadavkem na odškodnění

 

7. Duševní vlastnictví

7.1 Zákazník není oprávněn využívat duševního vlastnictví společnosti KARDEX (zejména pak práva k technickému vlastnictví, značky a jiná označení, designy, know-how, autorská práva k softwaru a jiným dílům) k jinému účelu než tomu, které je výslovně dohodnut mezi stranami.

7.2 Bez výslovného svolení společnosti KARDEX zákazník nesmí poslat ani poskytnout Výrobky třetím stranám bez připojeného označení.

7.3 V případě, že společnost KARDEX dodá zákazníkovi software, získává tím zákazník pouze jednoduché, nevýhradní a nepřenosné právo k užití. Zákazník není oprávněn jakýmkoli způsobem software dále upravovat. 

 

8. Ochrana dat

8.1. Ochrana osobních dat je důležitou prioritou společnosti KARDEX. Společnost KARDEX a zákazník se zavazují, že se budou za všech okolností řídit platnou zákonnou úpravou ochrany údajů. Zákazník potvrzuje, že společnost KARDEX má dovoleno používat osobní údaje, která jí zákazník poskytne v souladu s tímto odstavcem A.8., a zajistí že společnost KARDEX nebude nikterak dotčena případnými nároky postižených osob.

8.2. Společnost KARDEX shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje zákazníka k plnění smlouvy. Údaje zákazníka budou dále použity pro účely následného zákaznického servisu, proti čemuž má zákazník právo kdykoli vznést písemnou námitku. Navíc lze použít a hodnotit údaje ze zařízení a provozní údaje zákazníka v anonymní formě a uživatelské informace o zaměstnancích zákazníka v pseudonymizované formě pro účely diagnostiky, analýzy, a v anonymizované podobě pro účely dalšího vývoje výrobků společnosti KARDEX a služeb (např. preventivní údržby). Veškeré údaje získané takovou analýzou a diagnostikou náležejí společnosti KARDEX, která je může volně používat. 

8.3. Osobní údaje zákazníka budou předány pouze jiným společnostem (např. přepravní společnosti pověřené dodávkou) v rámci zpracování smluv a poskytování informačních technologií a dalších činností správní podpory. V opačném případě nebudou osobní údaje předány třetím osobám. Společnost KARDEX zajišťuje, aby společnosti, které zpracovávají osobní údaje jménem společnosti KARDEX, dodržovaly platné právní předpisy o ochraně údajů a aby byla zaručena srovnatelná úroveň ochrany údajů, zejména v případě přesunu do zahraničí.

8.4. Zákazník může KARDEX kontaktovat s jakýmikoli dotazy, které se týkají shromažďování, zpracování a použití jeho osobních údajů.

8.5 Při použití webových Produktů společnosti KARDEX (např. zákaznického portálu, portálu vzdálené podpory) může dojít k uložení osobních údajů. Získání, zpracování a použití těchto údajů může být na žádost zákazníka upraveno samostatnou dohodou o zpracování dat. 

 

9. Mlčenlivost

9.1. Každá ze stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech obchodních tajemstvích a důvěrných informacích, které jí druhá strana sdělila, zejména o všech informacích o vztazích se zákazníky a jejich podrobnostech, o dalších důležitých informacích, jako jsou plány, popisy služeb, specifikace produktů, výrobních postupů, a jakýchkoli jiných důvěrných informacích, které jí byly poskytnuty nebo jinak zveřejněny druhou stranou v písemné či jiné formě, a zejména je přímo nebo nepřímo nevyužívat při obchodních jednáních a / nebo pro účely konkurenční soutěže, a / nebo je nepředávat třetím stranám v obchodním styku a / nebo pro účely konkurenční soutěže, a / nebo na ně jinak přímo nebo nepřímo neupozornit třetí osoby, a to buď sám, nebo prostřednictvím třetích stran.

9.2. Dohoda o zachování důvěrnosti se nepoužije, pokud jsou informace veřejně známy, byly již  druhé straně známy tehdy, co byly obdrženy, byly zpřístupněny třetími stranami, aniž by došlo k porušení povinnosti důvěrnosti druhou stranou, nebo jejich zveřejnění je povinné podle právních předpisů, nebo soudních příkazů, zejména rozsudků. Strana, která se chce dovolávat těchto výjimek, nese v tomto ohledu důkazní břemeno.

9.3. Strany podřídí povinnostem zachování důvěrnosti v souladu s čl. A.9.1. a A.9.2. všechny osoby, jejichž služby používají pro poskytování služeb nebo které jinak přicházejí do kontaktu s důvěrnými informacemi podle čl. A.9.1.

 

10. Oddělitelnost

Pokud je některé ustanovení smlouvy, včetně těchto Všeobecných podmínek, plně nebo částečně nevymahatelné nebo neplatné podle platných právních předpisů, bude toto ustanovení neúčinné pouze v rozsahu takové neuplatnitelnosti nebo neplatnosti a zbývající ustanovení smlouvy nebo Všeobecných podmínek jsou i nadále závazné a v plné platnosti a účinnosti. Takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení se nahradí takovým platným a vynutitelným ustanovením, které strany v dobré víře považují za co nejpřesnější přizpůsobení neplatného nebo nevynutitelného ustanovení a dosažení stejného nebo podobného ekonomického účinku. Totéž platí v případě, že se objeví mezera (Lücke).

 

11. Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou obvyklé pracovní hodiny (Pondělí – Pátek, 8.00 – 17.00) s výjimkou veřejných svátků v místě sídla společnosti KARDEX. 

 

12. Rozhodné právo a příslušnost soudů

12.1. Tyto Všeobecné podmínky a celý právní vztah mezi stranami podléhají švýcarskému právu, s vyloučením Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 

12.2. Soudní příslušnost náleží výlučně soudům v kantonu Curych, Švýcarsko. Společnost KARDEX je však oprávněna žalovat zákazníky u jakéhokoli jiného příslušného soudu. 

 

 

B. Zvláštní ustanovení o dodávkách

 

1. Dodávky

1.1. Předmětem smluv o dodávkách je dodání systémů, strojů a/nebo softwarových produktů a individuálně customizovaného softwaru specifikovaných v potvrzení objednávky předaném zákazníkovi společností KARDEX (každý jednotlivě nebo společně dále jako: „Výrobek“) 

1.2. Garantovány jsou pouze ty vlastnosti, které jsou uvedeny v potvrzení objednávky. Veřejná prohlášení, promoakce a reklamy negarantují vlastnosti Výrobku. Zákazník nese odpovědnost za vyhodnocení, zda Výrobky jsou vhodné či nikoli k jejich zamýšlenému účelu. 

1.3. Veškeré záruky jakosti nad rámec těch, které jsou uvedeny v potvrzení objednávky, musí být písemně potvrzeny společností KARDEX.

1.4. Společnost KARDEX si vyhrazuje právo změnit design a/nebo tvar Výrobku, a to za předpokladu, že výsledná kvalita Výrobku se jen mírně odchýlí oproti odsouhlasenému stavu a změny jsou pro zákazníka rozumné nebo zákazníkem odsouhlasené 

 

2. Dodací lhůta

2.1. Dodací lhůty jsou nezávazné, pokud je společnost KARDEX písemně neoznačila za závazné. 

2.2. Dodací lhůta začíná běžet okamžikem odeslání potvrzení objednávky, nebo obdržením objednávky v případě, že se neodesílá potvrzení objednávky, nikoli však před obdržením příslušné zálohové platby nebo zajištění, které mají být zákazníkem poskytnuty. 

2.3. Dojde-li k přijetí požadavků na změny učiněných zákazníkem, pak se dodací lhůta a termíny dodání prodlužují a posouvají nejméně o dobu, která je potřeba pro splnění požadavků na změny. 

2.4. Dodací lhůta a den dodání jsou dodrženy, pokud v této době Výrobky opustily továrnu nebo bylo odesláno oznámení o tom, že jsou připraveny k odeslání. V případě instalace Výrobků, je dodací lhůta dodržena včasným předáním nebo převzetím instalovaného Výrobku. Zpoždění, které je mimo kontrolu společnosti KARDEX (např. v důsledku neschopnosti zákazníka zajistit doplňkové služby, jakoposkytnutí dokumentů, povolení a / nebo vysvětlení, které mají být zajištěny zákazníkem, zabezpečení vhodné zdvihací plošiny, nebo otevření budovy apod.) budou mít přinejmenším za následek prodloužení dodací lhůty minimálně o stejnou dobu. Společnost KARDEX má právo účtovat si náklady vzniklé v důsledku takových zpoždění. 

2.5. Vyšší moc, stávky, pozastavení provozu a jiné překážky mimo kontrolu společnosti KARDEX prodlouží a posunou odsouhlasenou dodací lhůtu a data dodání maximálně o dobu trvání takové překážky, v rozsahu v jakém mají prokazatelný vliv na dodání Výrobků nebo na služby s tím spojené. Toto se vztahuje i na případy, kdy se objeví překážky bránící výkonu prací dodavatelům společnosti KARDEX. Společnost KARDEX nenese odpovědnost za výše zmíněné následky, pokud nastanou během již existujícího zpoždění. Společnost KARDEX je povinna bez prodlení informovat zákazníka o začátku a konci těchto překážek. 

2.6. Pokud se odeslání Výrobků opozdí na žádost zákazníka, budou mu po uplynutí jednoho měsíce od okamžiku, kdy společnost KARDEX zašle oznámení o tom, že zboží je připraveno k odeslání, účtovány následné náklady na uskladnění. V případě uskladnění v továrně je společnost KARDEX oprávněna účtovat poplatek za uskladnění dle běžných místních cen. Společnost KARDEX má však právo po marném uplynutí poskytnuté rozumné dodatečné lhůty, použít Výrobek jiným způsobem a dodat zákazníkovi podobný výrobek v nové dodací lhůtě. 

2.7. Částečné dodávky jsou dovoleny.

 

3. Opožděné dodání

3.1. Zákazník má právo na náhradu škody způsobené pozdním dodáním v případě, že předem zašle písemné oznámení o zpoždění společnosti KARDEX a poskytne důkazy o škodě způsobené pozdním dodáním. Náhrady škody způsobené pozdním dodáním jsou v takovém případě limitovány do výše 0,1 % hodnoty plnění za každý uplynulý týden zpoždění, nanejvýš celkově do výše 5 % hodnoty plnění. Další nároky zákazníka z důvodu pozdního dodání jsou vyloučeny;o neplatí v případě úmyslného porušení povinnosti či hrubé nedbalosti ze strany společnosti KARDEX. 

3.2. Zákazník může odmítnout dodávku a odstoupit od smlouvy pouze v případě, že po uplynutí sjednané dodací lhůty nebo dne dodání (i) zákazník písemně poskytl společnosti KARDEX dvakrát dodatečnou lhůtu k plnění o rozumné délce, nejméně však o délce 10 dnů, (ii) tyto dvě dodatečné lhůty uběhly marně  a (iii) zákazník bezodkladně po uplynutí druhé dodatečné lhůty písemně oznámí, že odmítá dodávku nebo odstupuje od smlouvy. 

3.3. V rozsahu, který povolují předpisy, jsou všechny další nároky a práva zákazníka vztahující se ke zpoždění, zejména na náhradu následné škody, vyloučeny.

 

4. Místo dodání; Přechod nebezpečí škody; Povinnost kontroly

4.1. Pokud není stanoveno jinak, bude Výrobek dodán „FCA KARDEX factory“ (Incoterms 2010). 

4.2. Je-li dohodnuta instalace Výrobku, bude Výrobek dodán „DDP továrna zákazníka“ (Incoterms 2010), pokud není výslovně sjednáno jinak. V tomto případě nebezpečí škody přechází na zákazníka nejpozději přivezením Výrobku do prostor zákazníka.

4.3. Dojde-li ke zpoždění  z důvodu uvedeného v článku B.4.1. v důsledku okolností, které jsou mimo kontrolu společnosti KARDEX, dochází k převodu užívacího práva a nebezpečí škody na Výrobku na zákazníka v okamžiku, kdy je zboží připraveno k odeslání. 

4.4. V případě uvedeném článku B.4.2. je zákazník povinen zkontrolovat Výrobek, co se týká zjevných vad,ihned po dodání a pokud  je shledáno poškození z doprava, zákazník poskytne písemné a fotograficky zdokumentované oznámení o poškození tak, aby mohly být splněny lhůty pro nahlášení pojistných událostí.

 

5. Kontrola a převzetí

5.1. Zákazník je povinen zkontrolovat množství a kvalitu Výrobků ihned po dodání. Jakékoli vady nebo nesprávné dodávky musí být oznámeny okamžitě, nejpozději ale do 10 dní od převzetí Výrobku (nebo od zjištění, jedná-li se o skrytou vadu), a to podrobně písemně a s fotografickou dokumentací. Pokud se oznámení podá pozdě, považuje se dodávka za převzatou a nelze uplatnit žádnou záruku a nároky.

5.2. Je-li dohodnuta instalace Výrobku, je zákazník povinen uskutečnit prohlídku a převzetí Výrobku, jakmile jej společnost KARDEX uvědomí o tom, že Výrobek je připraven ke kontrole. Vady musí být zaznamenány v písemné zprávě (protokol o převzetí ze strany zákazníka). Ihned po přejímací kontrole musí zákazník zaslat společnosti KARDEX kopii protokolu o převzetí a podrobné písemné hlášení o veškerých vadách. Pokud zákazník nesplní povinnost vznést reklamaci, nemůže uplatnit záruku a nároky z vad.

5.3. Dojde-li ke zpoždění převzetí z důvodu, které jsou mimo kontrolu společnosti KARDEX, považuje se Výrobek za převzatý 14 dní po obdržení Výrobku nebo oznámení o připravenosti Výrobku ke kontrole v případě, kdy je dohodnuta instalace Výrobku. Výrobek se dále považuje za převzatý, pokud už jej zákazník produktivně využívá.

5.4 Pokud při přejímací kontrole Výrobek vykazuje pouze menší vady, nemůže jej zákazník odmítnout převzít. V takovém případě se Výrobek považuje za převzatý.

5.5 Po převzetí již společnost KARDEX nenese odpovědnost za žádné vady, které mohly být zjištěny při běžné kontrole a nebyly zákazníkem zaznamenány do protokolu o převzetí.

 

6. Záruka

6.1. KARDEX zaručuje dodávku Výrobků bez vad. Výrobky se považují za vadné, pokud (i) jsou prokazatelně postiženy vadami v době přechodu nebezpečí škody, které zruší nebo významně sníží jejich hodnotu nebo (ii) nejsou splněny zaručené vlastnosti.

6.2. V případě porušení záruky společností KARDEX má KARDEX právo a povinnost odstranit vadu (Nachbesserung) v přiměřené lhůtě. Pokud se první pokus společnosti KARDEX o odstranění vady nepovede nebo pokud KARDEX neprovede žádnou akci, musí zákazník poskytnout společnosti KARDEX druhou přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Pokud je druhý pokus o nápravu neúspěšný, nebo pokud KARDEX způsobí, aby tato druhá přiměřená lhůta vypršela, aniž by podnikla jakoukoli akci, KARDEX na základě vlastního uvážení nabídne zákazníkovi náhradní dodávku nebo opravu bez poplatku.

6.3. Společnost KARDEX je povinna nést veškeré náklady nezbytné k nápravě, opravě nebo výměně vadného Výrobku, zejména náklady na dopravu, práci a materiály, pokud se tyto náklady nezvýší v důsledku skutečnosti, že produkt byl přesunut na místo jiné než dohodnuté místo dodání.

6.4. Pokud náhrada, náhradní dodávka nebo oprava nakonec selže, může zákazník požadovat snížení ceny (Minderung). Pouze v případě, že Výrobek má fyzické vady, které jej činí nevhodným pro určený účel, může zákazník alternativně zrušit smlouvu (Wandelung).

6.5. Pokud společnost KARDEX zaručuje určitou úroveň výkonu (propustnost) nebo specifikovanou dostupnost zařízení a v okamžiku přijetí ze strany zákazníka nedostatek s ohledem na garantovaný výkon nebo dostupnost není vyšší než 15%, zákazník, v rozsahu povoleném zákonem, nemá právo odstoupit od smlouvy, požádat o náhradu dodávek nebo požadovat náhradu škody. Jako nápravu KARDEX svým vlastním výběrem nabídne zákazníkovi buď opravu, nebo snížení ceny.

6.6. Pokud (a) KARDEX zaručuje určitou úroveň výkonu (propustnosti) nebo dostupnosti zařízení, (b) zákazník následně změní specifikaci zařízení nebo učiní další objednávky a (c) toto sníží výkon nebo dostupnost, zaručené hodnoty se považují za upravené způsobem tomu odpovídajícímu.

6.7. Práva zákazníka ze záruky v případech, kdy Výrobky nejsou v souladu se smlouvou, se promlčují po uplynutí 12 měsíců od data dodání zákazníkovi.

6.8. Záruční nároky vyprší předčasně, jestliže pokusy o opravu nebo úpravu provádí neškolený nebo neověřený personál zákazníka nebo neškolené nebo neověřené třetí osoby, pokud je Výrobek provozován nebo udržován nevhodně nebo v rozporu s pokyny výrobce nebo pokud je Výrobek přesunut zákazníkem na jiné místo bez zapojení společnosti KARDEX.

 

7. Ceny a platební podmínky

7.1. Dojde-li ke změně zákonných či regulačních požadavků týkajících se Výrobku po uzavření smlouvy, a tím se pro společnost KARDEX značně ztíží dodání Výrobků v souladu se smlouvou, je společnost KARDEX oprávněna přiměřeně zvýšit cenu plnění. V případě potřeby bude odsouhlasená dodací lhůta prodloužena o dobu zpoždění, k němuž dochází v důsledku dané změny. 

7.2. Na rozdíl od článku A.4.2. je nákupní cena splatná následujícím způsobem: jestliže se společnost KARDEX zavázala provést instalaci Výrobku, je 50 % splatných po doručení objednávky, 40 % po dodání (nebo nejpozději 30 dnů od odeslání zprávy o dodání) a 10 % do 30 dní po převzetí. Jestliže se společnost KARDEX nezavázala Výrobek instalovat, je celková nákupní cena splatná 30 dnů po dodání a vystavení faktury, a to bez odpočtů. Zálohové a předem hrazené platby jsou splatné do 10 dnů od data vystavení faktury, a to bez odpočtů. 

7.3 Pokud je nákupní cena uvedena v jiné měně než v eurech, může společnost KARDEX zákazníkovi účtovat jakékoli měnové účinky, které nastanou mezi potvrzením objednávky a vystavením konečné faktury.

 

8. Výhrada vlastnictví

8.1. Společnost KARDEX si vyhrazuje vlastnictví prodaného Výrobku do doby, než bude kupní cena plně uhrazena. 

8.2. Je-li to nezbytné či možné, má společnost KARDEX právo na výhradu vlastnictví registrovaného na příslušném registračním úřadě, aniž by byla třeba účast zákazníka. 

8.3. Zákazník je povinen učinit veškeré kroky nezbytné pro ochranu vlastnictví společnosti KARDEX. V případě zástavy nebo jiné formy zásahu do majetkových práv firmy KARDEX musí zákazník firmu KARDEX ihned informovat. Do doby uhrazení celkové kupní ceny nesmí zákazník zastavit, pronajmout, prodat ani jinak poskytnout Výrobek třetí straně.

 

9. Náhradní díly; Použité díly; Závazek údržby

9.1. KARDEX poskytuje zákazníkovi záruku použitelnosti neelektronických náhradních a použitých dílů („Díly“) po dobu 10 let a elektronických Dílů po dobu 6 let, počínaje okamžikem dodání Zařízení. 

9.2. Co se týče softwaru, závazek údržby společnosti KARDEX je předmětem smlouvy o údržbě uzavřené mezi společností KARDEX a zákazníkem.

 

10. Technická podpora ze strany zákazníka

10.1 Je-li dohodnuta instalace Výrobku, je zákazník povinen poskytnout technickou podporu na své vlastní náklady. Ta zahrnuje zejména: 

a) Veškeré potřebné podlití a ukotvení ocelového rámu a položení podkladové podlahy (opatřené vyrovnávacím nátěrem) po instalaci. Zákazník musí zabezpečit, aby byl povrch na novém pracovišti, kde se bude Výrobek instalovat, dobře zameten a uklizen.

b) Poskytnutí, a v rozsahu požadovaném společností KARDEX v konkrétním případě také provozování a údržba nezbytného vybavení a těžkého nářadí (např. zvedací plošiny) dle dohody se společností KARDEX a dále potřebné pomocné prostředky a materiály (např. výztuže, klíny, maziva, palivo atd.).

c) Zajištění vytápění, osvětlení, dodávek energií, vody, včetně nezbytných přípojek.

d) Poskytnutí vhodných místností pro personál zabezpečených proti vloupání a vybavených vytápěním, osvětlením, sociálním zařízením, hygienickým zázemím a prostředky první pomoci pracovníkům provádějících instalaci.

e) Doprava instalačních dílů na místo instalace, zabezpečení místa instalace a instalačních materiálů před všemožnými škodlivými účinky, úklid místa instalace.

f) Zabezpečení materiálu a výkon prací nezbytných pro prvotní seřízení Výrobku a provedení testování způsobem uvedeným ve smlouvě.

g) Zajištění dostatečné nosnosti podlahy v místě instalace a odolného, na všech stranách zarovnaného povrchu a vodorovného povrchu, na němž proběhne instalace.

h) Před zahájením instalace zabezpečit v souladu s příslušnými předpisy v místě instalace požadovanou dodávku energií, internetové připojení a datové připojení dle specifikací společnosti KARDEX.

i) Zajištění takových konstrukčních podmínek, které umožní správnou a bezproblémovou instalaci (např. posun ventilačního potrubí, lišt svítidel, vodovodních trubek, pokud by mohly stát v cestě instalaci Výrobku).

10.2 Technická podpora poskytnutá zákazníkem musí zajistit, aby práce související s poskytnutím služeb mohly začít ihned po příjezdu technika společnosti KARDEX a bez zpoždění mohly být prováděny až do převzetí Výrobku zákazníkem. Technik by měl mít možnost pracovat optimálním tempem do době mezi 7:00 a 18:00 hod. Jsou-li k instalaci zapotřebí speciální plány nebo pokyny, společnosti KARDEX je poskytne zákazníkovi dotatečně s předstihem. 

10.3 V případě potřeby poskytne zákazník svým personálem technikovi společnosti KARDEX na místě veškerou možnou pomoc. Toto se vztahuje hlavně na situace, kdy nelze dost dobře očekávat, že určitou pracovní činnost dokáže bezpečným způsobem vykonat jediná osoba, nebo situace, kdy ji nedokáže vykonat bezpečně. Společnosti KARDEX nemůže být tato asistence naúčtována. Zákazník potvrdí práce, které vykoná technik společnosti KARDEX, podpisem protokolu o práci technika.

10.4 Pokud zákazník nesplní své povinnosti, je společnost KARDEX oprávněna, ale nikoli povinna, provést práce, které měl zákazník provést namísto zákazníka, a to na náklady zákazníka, nebo je nechat provést třetí stranou. V rozsahu ve kterém zákazník neplní své povinnosti, nelze zpoždění připisovat společnosti KARDEX, a to po celou dobu, kdy tak nečiní.

 

C. Ustanovení o službách životního cyklu

Podmínky pro služby životního cyklu jsou uvedeny ve třech hlavních částech. Část C1 obsahuje obecné definice, část C2 popisuje podmínky jednotlivých služeb a část C3 uvádí podmínky servisních smluv.

 

 

C1: Obecné definice

 

1. Objednávky jednotlivých služeb

1.1. Předmětem objednávek jednotlivých služeb je poskytování jednotlivých služeb, jako jsou opravy, instalace a uvedení do provozu bez dodávky systému, přemístění systému, údržba, modifikace, modernizace a upgrade jakéhokoli Výrobku dodaného podle části B (dále jen jednotlivě nebo společně jako "Individuální Služba" nebo "Individuální Objednávka").

1.2. Rozsah služeb je stanoven v následných ustanoveních a v potvrzení objednávky, které specifikují (a) služby, které mají být poskytnuty, (b) systém, stroj a / nebo software (dále jen jednotlivě nebo společně jako "Výrobek(y)" nebo „Produkt(y)“), pro které mají být poskytovány služby, (c) místo dodání a dodací lhůty a (d) odměna za tyto služby. 

 

2. Servisní smlouva

2.1. Předmětem servisní smlouvy je provádění údržby, opravy nebo jiných služeb ("Údržba" nebo "Služba (y)") na Výrobcích po dobu několika let.

2.2. Rozsah služeb je stanoven v servisní smlouvě, ve které jsou specifikovány (a) zvolený balíček služeb (BASE, FLEX nebo FULL Care), (b) Výrobky, pro které je Údržba poskytována, a (c) odměna splatná jako roční poplatek.

 

3. Doba odezvy

"Doba odezvy Helpdesku" je definována jako čas od okamžiku, kdy ústředna KARDEX Central Call Desk ("CCD") obdržela hlášení poruchy od zákazníka, do okamžiku, kdy začíná Vzdálená Podpora KARDEX nebo telefonická služba. 

"Doba odezvy OnSite" je definována jako čas od okamžiku, kdy CCD obdržela hlášení poruchy od zákazníka do příchodu servisního technika na místo. Pouze reakční doba v běžných úředních hodinách je relevantní, případně s pokračováním v příštím pracovním dni. Časy mimo běžné úřední hodiny nebudou zohledněny při výpočtu doby odezvy, pokud není v příslušné servisní smlouvě dohodnuta rozšířená "podpora Onsite & Helpdesk". Společnost KARDEX zaručuje zákazníkovi, že splní dobu odezvy, jak je popsáno v servisní smlouvě.

 

4. Hlášení poruch

4.1. Všechny poruchy musí být hlášeny společnosti KARDEX telefonicky, online nebo pomocí tlačítka Požadavek Vzdálené Podpory (Remote Help Request), tak aby záznam a klasifikaci poruchy bylo lze provést v rámci Doby odezvy Helpdesku a tak, aby bylo možné neprodleně zahájit potřebná opatření.

4.2. Odstranění poruchy se provádí telefonickou podporou, Vzdálenou Podporou (je-li sjednáno) nebo povoláním technika na místo. Volba vhodných opatření je podle vlastního uvážení společnosti KARDEX.

4.3. Pokud zákazník předkládá hlášení o poruchách mimo smluvně dohodnutou dobu podpory OnSite & HelpDesk, KARDEX není povinen zahájit servisní zásah, jako je například telefonická podpora, Vzdálená Podpora nebo zásah na místě. Pokud je ovšem zásah na místě proveden, bude zákazníku účtován dvojnásobek příslušné hodinové sazby služby zákazníkům KARDEX.

4.4. Společnost KARDEX je povinna vyšetřit poruchu pouze tehdy, byla-li zákazníkem řádně ohlášena, a pokud je porucha v místě klienta reprodukovatelná nebo může být prokázána strojně generovanými výstupy.

4.5. Při poruše softwaru platí zvláštní podmínky. Porucha softwaru je přítomna pouze v případě, že použití základních funkcí softwaru je nemožné nebo vážně narušené a / nebo

• software produkuje nesprávné výsledky, které nemohou být přičítány chybám obsluhy zákazníkem; nebo

• dochází k nekontrolovanému přerušení běhu softwaru, které není způsobeno programovým rozhraním; nebo

• používání softwaru je vážně narušeno nebo jiným způsobem bráněno v rozporu se správnou funkčností.

4.6. Porucha softwaru není přítomna v případě problémů, jejichž příčinu nelze přičíst softwaru dodávanému společností KARDEX, ale spíše spíše softwaru jiných výrobců, hardwaru či operačního systému zákazníka, databáze nebo chyby při parametrizaci na straně zákazníka.

 

5. Načasování / Dohoda o datech

5.1. Pokud zákazník zruší nebo odloží služební zásah méně než 48 hodin před zahájením zásahu, je zákazník povinen uhradit s tímto spojené náklady dle obvyklých sazeb společnosti KARDEX.

5.2. Společnost KARDEX je oprávněna fakturovat náklady na zbytečnou cestu na místo zákazníka nebo čekací doby na místě delší než 30 minut, samotatně dle obvyklých hodinových sazeb zákaznické podpory společnosti KARDEX platných v době plánovaného zásahu.

 

6. Odpovědnost

6.1. V rozsahu povoleném zákonem společnost KARDEX neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím Výrobků, poruchami telefonického nebo elektronického přenosu, nesprávným provedením pokynů podpory ze strany zákazníka, pokusy o opravy prováděné samotným zákazníkem nebo třetími osobami, nedostatkem náhradních dílů na místě, neškoleným nebo neoprávněným personálem zákazníka nebo třetí strany, nebo zpožděním v přístupu servisního technika z důvodu účasti na jiném servisním zásahu. Společnost KARDEX nebude odpovědná ani za následky jakékoli ztráty dat.

6.2. V rozsahu povoleném zákonem je vyloučena jakákoli odpovědnost za výrobky a zboží skladované ve Výrobcích.

 

C2: Individuální Služby

1. Individuální Služby obsahují následující služby

1.1. Instalace a uvedení do provozu pro nově instalované a / nebo znovuvybudované Výrobky kvalifikovanými techniky. Může zahrnovat školení k obsluze a údržbě personálu zákazníka.

1.2. Zásah podpory na místě pro opravy a opětovné uvedení do provozu po přerušení nebo ztrátě produktivity. Služby na místě zahrnují poskytování práce kvalifikovanými techniky, materiály, jako jsou náhradní díly, použité díly a spotřební zboží, cestovní náklady a poplatky za denní náhrady, jakož i zvláštní poplatky za povolání mimo úřední hodiny.

1.3. Vzdálená Podpora nebo zásahy telefonnické podpory jsou navrženy tak, aby umožnily zákazníkovi vrátit systém do normálního provozu za krátkou dobu, a tím prodloužit provozní dobu. Nepřetržité sledování pomocí Vzdálené Podpory může dokonce zabránit prostojům.

1.4. Služba přemístění (Relocation Service) společnosti KARDEX nabízí zákazníkům přemístění a přesun výrobků vyráběných společností KARDEX, a to buď na stejném nebo na jiném místě, na domácím území nebo v zahraničí („Služba Přemístění“ nebo "Relocation Service"). Služba Přemístění zahrnuje demontáž Výrobku na starém místě, přepravu komponent ze starého do nového místa (pokud je to dohodnuto), průběžné uskladnění komponent (pokud je to dohodnuto), instalace na novém místě a uvedení Výrobku do provozu. Služba Přemístění neobsahuje opravu vad a výměnu opotřebených částí, které vyžadují samostatnou objednávku se zvláštním poplatkem, který má být uhrazen nezávisle na přemístění. Pokud se nové místo nachází v jiné zemi než ve staré lokalitě, je zákazník povinen provést veškerá opatření nezbytná pro přepravu do jiné země a také provoz v jiné zemi. Zákazník nese veškeré náklady, které vzniknou v této souvislosti (nutná změna Výrobku, celní poplatky, zúčtovací poplatky atd.). Nezbytné úpravy Výrobku vyžadují samostatnou objednávku Individuálních Služeb (za zvláštní poplatek). Zákazník je povinen odstranit veškerý obsah (zboží v úložišti) z Výrobku, než může dojít k přemístění.

1.5. Školící služby (Training) jsou navrženy tak, aby umožňovaly personálu zákazníka provozovat systém podle jeho zamýšleného použití, zvyšovat dodržování bezpečných pracovních metod a pozitivně ovlivňovat celkovou dostupnost a výkon systému.

1.6. Testy údržby a bezpečnosti (Maintenance and Safety Tests) jsou určeny k udržení spolehlivosti systému, zabránění neočekávaným přerušením, pravidelnému a odbornému testování bezpečnostních zařízení a zkrácení předčasné ztráty hodnoty systému.

1.7. Modifikační služby (Modification) jsou určeny k přizpůsobení systému změnám vyplývajícím z podnikové činnosti zákazníka v mechanice a softwaru, aby bylo zajištěno, že splňuje změněné provozní požadavky.

1.8. Služba upgrade a modernizace (Upgrade and Retrofit) je určena k tomu, aby systém byl v souladu s nejnovějšími technologiemi, pokud jde o mechaniku a software.

1.9. Služba dodání náhradních dílů (Spare Part Delivery Service) je určena k tomu, aby zákazník mohl koupit jednotlivé součásti, které mají být namontovány do zákaznických systémů nebo náhradní díly, s pečlivě vybraným sortimentem součástí, které jsou uloženy v prostorách zákazníka, aby byla zajištěna jejich dostupnost v případě on-site zásah.

 

2. Používání třetích stran - subdodavatelů 

Aby KARDEX mohl plnit své povinnosti v rámci Individuálních Služeb, může využít služeb třetích stran. KARDEX není povinen provádět Individuální Službu osobně. Pokud KARDEX využívá třetí stranu, KARDEX zajistí prostřednictvím vhodných smluvních ujednání s touto stranou, že třetí strana splní povinnosti společnosti KARDEX v rámci Individuální Služby.

 

3. Neoprávněný zásah v systémech Kardex

Zákazník je povinen informovat KARDEX před zahájením práce na jakékoli externí nebo vnitřní práci nebo obnově dílů provedených na Výrobku zákazníkem nebo třetími stranami, přičemž KARDEX je oprávněn požádat o důkladnou a ověřitelnou kontrolu takto změněného nebo obnoveného Výrobku nebo odmítnout provést Individuální Službu.

 

4. Technická podpora zákazníka

Zákazník je povinen poskytnout společnosti KARDEX technickou podporu na provedení Individuální Služby na vlastní náklady. Článek B.10. se použije obdobně v případě objednávky instalace nebo přemístění.

 

5. Převzetí

5.1. Jakmile KARDEX oznámí zákazníkovi dokončení Individuální Služby, zákazník musí provést přejímací kontrolu provedených služeb a / nebo dodaných produktů. Výsledky takové kontroly včetně podrobné zprávy o jakýchkoli vadách musí být zaznamenány písemně v protokole o převzetí zákazníkem, jehož podepsaná kopie musí být okamžitě předána / zaslána společnosti KARDEX. Pokud zákazník nesplní tuto povinnost oznámit vady, ztratí příslušné záruční nároky.

5.2. Pokud je převzetí odloženo z důvodů mimo kontrolu společnosti KARDEX, považují se Výrobky za akceptované 14 dní po oznámení o dokončení společností KARDEX. Společnost KARDEX je oprávněna fakturovat náklady vzniklé z těchto zpoždění.

5.3. Pokud se při převzetí objevují jen malé vady, zákazník nesmí odmítnout převzetí. V takovém případě se Individuální Služba považuje za převzatou.

5.4. Po převzetí KARDEX již není odpovědný za vady, které by mohly být zjištěny při běžných prohlídkách a které nejsou uvedeny v protokole o převzetí zákazníkem.

 

6. Záruka

6.1. Společnost KARDEX zaručuje bezchybné poskytování služeb v souladu s právními předpisy, příslušnými normami a směrnicemi a uznávanými technickými pravidly.

6.2. V případě porušení záruky společností KARDEX má KARDEX právo a povinnost odstranit vadu (Nachbesserung) v přiměřené lhůtě. Pokud se první pokus o odstranění vady společnosti KARDEX nezdaří, nebo pokud KARDEX nepodnikne žádná opatření, musí zákazník poskytnout společnosti KARDEX druhou přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Pokud je druhý pokus o nápravu neúspěšný, nebo pokud KARDEX dovolí, aby tato druhá přiměřená lhůta skončila bez podniknutí jakýchkoli kroků, je zákazník oprávněn požadovat snížení ceny (Minderung). Zákazník je rovněž oprávněn požadovat snížení ceny, pokud KARDEX od počátku závažně a s konečnou platností odmítne provést opravu. Zákazník však může od smlouvy odstoupit pouze tehdy, pokud služby provedené společností KARDEX opakovaně vykazují závažné vady a KARDEX opakovaně neodstraní porušení záruky v souladu s tímto ustanovením.

6.3. Záruční práva zákazníka vyprší 6 měsíců po převzetí.

6.4. Záruka je zrušena v případě: (a) nesprávného nebo nezamýšleného použití, (b) chybné instalace nebo uvedení do provozu ze strany zákazníka nebo třetí strany, (c) změny, údržby, opravy nebo přemístění Výrobku zákazníkem nebo třetí osobou , (d) nadměrného opotřebení kvůli okolnostem pod kontrolou zákazníka, (e) nesprávného provozování či nedbalé údržby Výrobků, (f) použití nevhodných provozních kapalin nebo náhradních materiálů, (g) vadné konstrukce nebo nevhodné půdy v prostorách zákazníka, (h) chemických nebo elektronických účinků, pokud nejsou způsobeny pochybením společnosti KARDEX, (i) nepravdivých sdělení zákazníka nebo jeho poradců o provozních a technických podmínkách použití těchto Výrobků a (j) vyšší moci, jako jsou přírodní katastrofy, válečné činy nebo teroristické činy.

 

7. Odměna

7.1. Odměna za Individuální Služby bude účtována na základě časového a hmotného základu podle aktuálního ceníku společnosti KARDEX, pokud nebyl výslovně dohodnut paušální poplatek.

7.2. Společnost KARDEX má právo účtovat zákazníkovi veškeré náklady na zbytečné cestování k zákazníkovi nebo pokud nemohla být provedena Individuální Služba z důvodů, za které je zákazník odpovědný.

7.3. Veškeré čekací doby způsobené nedostatečnou podporou zákazníka mohou být zákazníkovi společností KARDEX účtovány.

 

C3: Zvláštní ustanovení pro servisní smlouvy

 

1. Balíčky služeb

1.1. Služby poskytované společností KARDEX v souvislosti se servisními smlouvami jsou určeny popisy produktů a služeb v servisní smlouvě, technickými požadavky, stanovenými intervaly údržby, jakož i definovanými upgrady softwaru, servisními verzemi a aktualizací softwaru. Takové služby mohou zahrnovat všechny produkty dodané podle Části B.

1.2. Obecně, KARDEX bude provádět udržovací práce během běžných úředních hodin. Chce-li mít přístup k službám mimo běžné úřední hodiny, může zákazník zvolit balíčky služeb "FLEX Care" nebo "FULL Care", které je nutné objednat zvlášť.

1.3. Aniž je dotčena záruka na základě smluv o dodávkách, KARDEX neposkytuje žádnou záruku, že Výrobek zůstane bez závad a / nebo bude fungovat bez přerušení po dobu platnosti servisní smlouvy. Záruka na služby poskytované společností KARDEX je upravená v čl.  C3.4.

1.4. Zahrnutí Výrobku pod servisní smlouvu vyžaduje, aby Výrobek a jeho komponenty byly v technicky dokonalém stavu a že zákazník získal právo používat aktuální verzi softwaru. Výrobky, u nichž záruka začínající dodávkou již uplynula, budou zahrnuty do servisní smlouvy pouze poté, co byly podrobeny inspekci společnosti KARDEX. Náklady na inspekci a veškeré výdaje vzniklé při uvedení Výrobku zpět do řádného stavu hradí zákazník podle platných sazeb a ceníků.

1.5. Portál vzdálené podpory KARDEX ("Vzdálená Podpora KARDEX") umožňuje monitorování stavu produktu vyhodnocením technických dat z řídící jednotky. Veškeré osobní údaje a údaje týkající se zákazníka vyměňované v souvislosti se službami budou použity výhradně pro účely definované v těchto podmínkách použití. Připojení k Vzdálené Podpoře KARDEX nezaručuje, že nefunkčnosti mohou být diagnostikovány nebo odstraněny Vzdálenou Podporou KARDEX. Pokud nemůže být závada vyřešena pomocí Vzdálené Podpory KARDEX, KARDEX zašle k příslušnému Výrobku servisního technika, aby odstranil poruchu, a samostatně bude účtovat své služby podle příslušných sazeb a ceníků.

 

2. Povinnosti zákazníka

2.1. Zákazník udržuje a používá Výrobek v souladu s provozními doporučeními společnosti KARDEX. Zákazník umožní společnosti KARDEX na náklady zákazníka odstranit poruchy způsobené nesprávným provozem.

2.2. Poruchy musí být hlášeny výhradně zákazníkem autorizovanou osobou, která byla pověřena provozem stroje v souladu s provozní příručkou společnosti KARDEX, a to servisnímu technikovi společnosti KARDEX ve službě. Hlášení poruchy musí být provedeno z umístění příslušného Výrobku pomocí vhodného komunikačního prostředku s uvedením specifikace Výrobku, modelu a sériového nebo licenčního čísla a co nejlepšího popisu poruchy. Zveřejnění kontaktních údajů společnosti KARDEX nebo přístupových kódů prostorů třetím stranám je výslovně zakázáno v zájmu snadného přístupu. Zákazník je povinen udržovat své technické vybavení k dispozici takovým způsobem, že je možná podpora společnosti KARDEX prostřednictvím telefonu nebo Vzdálené Podpory KARDEX. Náklady na připojení hradí zákazník.

2.3. Uzavřením smlouvy o Vzdálené Podpoře KARDEX se zákazník zavazuje poskytnout funkční zařízení pro přenos dat (vzdálené připojení pro Vzdálenou Podporu KARDEX), dostatečně chráněné před neoprávněným přístupem třetí strany, aby umožnil společnosti KARDEX odpovídající přístup do systému zákazníka pro úkoly podpory. Jako předpoklad pro to musí zákazník poskytnout společnosti KARDEX požadované oprávnění. Vzdálená podpora se provádí pomocí vhodné samostatné softwarové aplikace pro vzdálenou správu, jako je například aplikace Vzdálené Podpory KARDEX nebo ve výjimečných případech TeamViewer. Veškeré vzniklé náklady na přenos dat a veškeré další náklady vyplývající ze vzdálené služby nese zákazník. Další podrobnosti o této skutečnosti mohou být uvedeny ve smlouvě o podpoře. Pokud zákazník nemá k dispozici zařízení pro přenos dat, jak je definováno výše, zákazník nahradí společnosti KARDEX vzniklé zvýšené náklady. Společnost KARDEX je osvobozena od povinnosti provést službu na dálku, jestliže - z důvodů, za které společnost KARDEX není zodpovědná - nemůže být ze systému vytvořeno žádné spojení.

2.4 V případě požadavku zákazník posytne na místě servisnímu technikovi společnosti KARDEX podporu svým vlastním personálem dle svých nejlepších možností a v přiměřené míře; to platí zejména v případě, že práce, která má být provedena, přesahuje to, o čem lze rozumně předpokládat, že jedna osoba vykoná nebo může bezpečně vykonat. Vůči společnosti KARDEX neexistuje nárok na náhradu z tohoto důvodu. Zákazník podepíše provedenou práci servisního technika společnosti KARDEX na pracovním protokolu technika jako základ pro fakturaci.

2.5. Zákazník musí zajistit, aby byly Výrobky v dohodnutém časovém intervalu k dispozici výhradně servisnímu technikovi společnosti KARDEX, a v uvedené době je bude možné vypnout.

2.6. Během trvání servisní smlouvy je zákazník povinen veškerou údržbu a opravy Výrobků provést výhradně společností KARDEX nebo autorizovaným subdodavatelem společnosti KARDEX. Kde je to možné, informuje zákazník společnost KARDEX o veškerých předchozích pracích na samotných Výrobcích nebo výměnách dílů provedených samotným zákazníkem nebo třetími stranami před zahájením práce. V takových případech je KARDEX oprávněn požadovat důkladnou kontrolu dotyčných Výrobků nebo jinak odmítnout provedení služby.

2.7. Zákazník nezmění umístění produktu bez předchozího písemného oznámení společnosti KARDEX. Na vyžádání a na náklady zákazníka provádí KARDEX nebo dohlíží na přemístění. Není-li přemístění prováděno nebo dohlíženo společností KARDEX, budou služby KARDEX v rámci servisní smlouvy v průběhu přemístění pozastaveny a společnost KARDEX provede systémový audit, aby zajistil správnou a bezpečnou funkčnost Výrobků před opětovným zahájením služeb. Takový systémový audit bude účtován zvlášť podle platných sazeb a ceníků. Jakékoliv nápravy škody způsobené nevhodným přemístěním nebudou zahrnuty v balíčcích služeb.

2.8. Zákazník se zavazuje, že v případě problému údržby aktivně doprovází a podporuje společnost KARDEX v diagnostice a odstraňování poruch provedených v kontextu Vzdálené Podpory KARDEX. Zákazník oznamuje společnosti KARDEX písemně kvalifikované zaměstnance, které jsou vzdělávány společností KARDEX jako kontaktní osoby pověřené prováděním a přijímáním všech opatření a rozhodnutí za zákazníka, které jsou nezbytné v souvislosti s běžným užíváním. Kontaktní osoba zůstává u Výrobku v průběhu celého procesu vzdáleného servisu, připravená k zásahu, kde je to vhodné, např. provedením nouzového vypnutí. Zákazník je výhradně zodpovědný za přijetí nezbytných bezpečnostních opatření, aby nedocházelo k ohrožení osob a majetku během údržby.

2.9. Zaměstnanci zákazníka vyžadují heslo pro použití Vzdálené Podpory KARDEX. Každá osoba, která se legitimizuje prostřednictvím hesla, se považuje za oprávněnou vůči společnosti KARDEX a všechny vstupy a pokyny založené na formálně bezchybné legitimizaci budou připisovány zákazníkovi.

 

3. Odměna za servisní smlouvy

3.1. Za služby uvedené v servisní smlouvě se účtuje roční poplatek, jehož výše závisí na vybraných balíčcích služeb (BASE, FLEX nebo FULL Care).

3.2. První roční poplatek je fakturován při podpisu servisní smlouvy a poté před začátkem každého smluvního roku.

3.3. KARDEX si vyhrazuje právo zvýšit nebo snížit roční poplatek. Pokud je zvýšení vyšší než 5% dohodnutého ročního poplatku, má zákazník mimořádné právo na výpověď z tohoto důvodu. Zákazník pak může smlouvu vypovědět předčasně, do jednoho měsíce od obdržení faktury se zvýšeným ročním poplatkem, aby vstoupila v účinnost pro první smluvní rok, na který se vztahuje zvýšený roční poplatek.

3.4. Společnost KARDEX je oprávněna účtovat zákazníkovi za zbytečné cestování do místa, kde se zákazník nachází, nebo pokud službu nebo část služby nelze provést na místě, pokud je zákazník odpovědný za překážku. Pokud se zákazník v souladu se servisní smlouvou zavázal uchovat určité díly na skladě nebo pokud zákazník nedokázal objednat od společnosti KARDEX součásti nezbytné pro službu dle specifikace společnosti KARDEX, může být zákazníkovi účtován poplatek za jakoukoli čekací dobu způsobenou tím, že požadované servisní díly nejsou k dispozici na místě.

3.5. Dodatečné kontroly po opravě Výrobků nebo nahrazení chybějících technických dokumentů nebo servisních knížek nejsou zahrnuty do ročního poplatku a budou fakturovány zvlášť za hodinové sazby zákaznické služby společnosti KARDEX, které se vztahují na daný čas.

 

4. Záruka

4.1. KARDEX zaručuje bezchybné poskytování Služeb v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými normami a vyhláškami a uznávanými technickými pravidly.

4.2. V případě porušení záruky společností KARDEX má KARDEX právo a povinnost odstranit vadu (Nachbesserung) v přiměřené lhůtě. Pokud se první pokus společnosti KARDEX o odstranění závady nezdaří nebo pokud KARDEX neprovede žádnou akci, musí zákazník poskytnout společnosti KARDEX druhou přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Pokud je druhý pokus o nápravu neúspěšný, nebo pokud KARDEX dovolí, aby uvedené přiměřené lhůty skončily bez provedení jakýchkoli kroků, je zákazník oprávněn požadovat snížení ceny za nesprávně poskytnuté služby (Minderung). Zákazník je rovněž oprávněn požadovat snížení ceny, pokud KARDEX od počátku závažně a s konečnou platností odmítne provést opravu. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy pouze tehdy, pokud služby KARDEX opakovaně vykazují závažné vady a pokud KARDEX opakovaně neodstraní porušení záruky v souladu s tímto ustanovením.

4.3. Záruka běží od přijetí služby. Zákazník je povinen okamžitě prověřit a přijmout jakoukoli provedenou službu zda nevykazuje vady a neprodleně písemně oznámit společnosti KARDEX jakékoliv vady. Záruční nároky zákazníka zanikají, pokud nesplní tuto oznamovací povinnost.

4.4. Záruční práva zákazníka vyprší 6 měsíců po přijetí.

4.5. Záruka je vyloučena, pokud se na Výrobcích provádějí práce nebo pokusy o opravy osobami, které nejsou společností KARDEX schváleny, pokud KARDEX skutečně neodmítne tuto vadu odstranit.

4.6. Není-li výslovně dohodnuto jinak, společnost KARDEX nezaručuje, že údržba a inspekce budou prováděny v určitém časovém rámci. KARDEX dále nezaručuje, že v případě Vzdálené Podpory KARDEX třetí strana nezíská neoprávněný přístup k Výrobkům.

 

5. Termín a ukončení servisní smlouvy

5.1. Servisní smlouva vstoupí v účinnost v době uvedené v servisní smlouvě a má počáteční dobu trvání 2 roky.

5.2. Bude prodloužena o další lhůtu jednoho roku, pokud nebude písemně vypovězena kteroukoli ze stran, s výpovědní lhůtou nejméně 3 měsíce před uplynutím příslušné smluvní doby.

5.3. Servisní smlouva může být vypovězena písemně kteroukoli ze stran s okamžitým účinkem, jestliže jedna ze smluvních stran podstatně porušila své povinnosti vyplývající ze servisní smlouvy a neprovede nápravu porušení ani po oznámení od druhé strany, která jí poskytla lhůtu k nápravě 2 týdny. Článek C3.4 se vztahuje na porušení povinnosti v souvislosti s reklamacemi.

5.4. KARDEX může požadovat, aby jednotlivé Výrobky byly vyloučeny ze servisní smlouvy po uplynutí 3 měsíční výpovědní doby, jestliže dotyčné Výrobky nemohou být řádně udržovány kvůli nadměrnému opotřebení, nadměrnému úsilí a nedostatečné dostupnosti náhradních dílů nebo zastarání (čl. B.9.).

 

Stahujte Všeobecné podmínky

 
OK