Zásady ochrany osobních údajů

Velmi nás těší váš zájem o naši společnost. Vedení společnosti Kardex Holding AG velmi záleží na ochraně osobních údajů. Webové stránky společnosti Kardex Holding AG lze používat bez poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů. Pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich webových stránek používat speciální firemní služby, může být nutné zpracovávat osobní údaje. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje-li pro takové zpracování právní základ, obecně si od subjektu údajů vyžádáme souhlas.

Zpracovávání osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, vždy probíhá v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu se specifickými národními předpisy o ochraně osobních platnými pro společnost Kardex Holding AG. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů chce naše společnost informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů dále také informovány o právech, která jim příslušejí.

Jako správce provedla společnost Kardex Holding AG řadu technických a organizačních opatření, která zajistí nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Datové přenosy na internetu však obecně mohou vykazovat bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů možnost osobní údaje předávat prostřednictvím alternativních kanálů, např. telefonicky.

1. Definice

Prohlášení společnosti Kardex Holding AG o ochraně osobních údajů vychází z terminologie používané v evropské legislativě pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů má být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost a také pro naše zákazníky a obchodní partnery. Aby tomu tak skutečně bylo, nejdříve vysvětlíme používanou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

a) Osobní údaje

 

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity dané fyzické osoby.

b) Subjekt údajů

Subjekt údajů je jakákoliv identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

c) Zpracování

 

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

d) Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

e) Profilování

 

Profilování je jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybů.

f) Pseudonymizace

 

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo správce odpovědný za zpracování

 

Správce nebo správce odpovědný za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

h) Zpracovatel

 

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

i) Příjemce

 

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu či nikoliv. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

j) Třetí strana

 

Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

k) Souhlas

 

Souhlas subjektu údajů je jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením svolení ke zpracování jeho osobních údajů.

 

2. Název a adresa správce

Správcem pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jiných zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů je:

Kardex s.r.o
Petrská 1136/12
110 00 Praha 1
Phone: +420 224 8144 20

E-Mail: info.remstar.cz(at)kardex.com

Website: https://www.kardex-remstar.cz/

 

3. Kontakt pro ochranu osobních údajů

Kontakt pro ochranu osobních údajů je:

 

Kardex s.r.o
Petrská 1136/12
110 00 Praha 1
Phone: +420 224 8144 20

E-Mail: info.remstar.cz(at)kardex.com

Website: https://www.kardex-remstar.cz/

 

Jakýkoliv subjekt údajů může kdykoliv kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s případnými dotazy a připomínkami v souvislosti s ochranou osobních údajů.

4. Soubory cookie

Na webových stránkách společnosti Kardex Holding AG se používají cookies. Cookies jsou textové soubory ukládané v počítačovém systému prostřednictvím webového prohlížeče.

Cookies používá řada webových stránek a serverů. Řada cookies obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého mohou být webové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. Navštívené webové stránky a servery tak dokážou odlišit jednotlivý prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Pomocí jednoznačného ID souboru cookie lze rozpoznat a identifikovat konkrétní internetový prohlížeč.

Díky používání souborů cookie dokáže společnost Kardex Holding AG uživatelům těchto webových stránkách poskytovat uživatelsky pohodlnější služeb, které by bez ukládání souborů cookie nebyly možné.

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno výše, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je usnadnit uživatelům využívání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá soubory cookie, například nemusí zadávat přístupové údaje při každém přístupu na webové stránky, protože se o to webové stránky postarají samy, a soubor cookie je proto uložen v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v e-shopu. Internetový obchod si zboží, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku, pamatuje pomocí souboru cookie.

Subjekt údajů může ukládání souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek kdykoliv zabránit odpovídajícím nastavením používaného internetového prohlížeče, a může tak ukládání souborů cookie trvale zakázat. Již uložené soubory cookie lze kdykoliv smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Tato možnost existuje u všech běžných internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů ukládání souborů cookies v používaném internetovém prohlížeči zakáže, některé funkce našich webových stránek nemusejí být plně použitelné.

5. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti Kardex Holding AG shromažďují řadu obecných údajů a informací, když webové stránky otevře subjekt údajů nebo automatizovaný systém. Tyto obecné údaje a informace jsou ukládány do souborů serverového protokolu. Shromažďovány mohou být 1) typy a verze používaných prohlížečů, 2) operační systém používaný přistupujícím systémem, 3) webové stránky, z nichž přistupující systém přichází na naše webové stránky (tzv. referrer), 4) dílčí webové stránky, 5) datum a čas přístupu na webové stránky, 6) adresa internetového protokolu (IP adresa), 7) poskytovatel internetového připojení přistupujícího systému a 8) případně jiné podobné údaje a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše IT systémy.

Při používání těchto obecných údajů a informací společnost Kardex Holding AG nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou potřebné k tomu, abychom 1) správně doručili obsah našich webových stránek, 2) optimalizovali obsah našich webových stránek i reklamy na nich, 3) zajistili dlouhodobou životaschopnost našich IT systémů a webových technologií a 4) poskytovali orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Společnost Kardex Holding AG proto statisticky analyzuje shromážděné údaje a informace s cílem zvýšit ochranu a zabezpečení dat společnosti a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů serverového protokolu jsou ukládána odděleně od veškerých osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

6. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Webové stránky společnosti Kardex Holding AG obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt se společností a také přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje přenesené subjektem údajů jsou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje předané subjektem údajů dobrovolně správci údajů jsou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

7. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelu uchovávání nebo tak dlouho, jak to umožňuje evropská legislativa nebo jiná legislativa v právních předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud účel uchovávání není použitelný nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropskou legislativou nebo jinou příslušnou legislativou, osobní údaje jsou rutinně blokovány nebo mazány v souladu s právními požadavky.

8. Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má na základě evropské legislativy právo získat od správce potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud si subjekt údajů přeje tohoto práva na potvrzení využít, může kdykoliv kontaktovat kteréhokoliv zaměstnance správce.

b) Právo na přístup

Každý subjekt údajů má na základě evropské legislativy právo od správce kdykoliv získat bezplatné informace o tom, jaké informace jsou o něm uchovávány, a kopii těchto informací. Kromě toho evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

účely zpracování;

kategorie dotčených osobních údajů;

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;

veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách týkajících se předávání.

Pokud si subjekt údajů přeje tohoto práva na přístup využít, může kdykoliv kontaktovat kteréhokoliv zaměstnance správce.

c) Právo na opravu

Každý subjekt údajů má na základě evropské legislativy právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje tohoto práva na opravu využít, může kdykoliv kontaktovat kteréhokoliv zaměstnance správce.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každý subjekt údajů má na základě evropské legislativy právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud platí jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si chce vyžádat výmaz osobních údajů uložených společností Kardex Holding AG, může se kdykoliv obrátit na kteréhokoliv zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Kardex Holding AG urychleně zajistí, aby žádost o výmaz byla okamžitě splněna.

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle čl. 17 odst. 1 vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace, pokud jejich zpracování není nezbytné. Zaměstnanec společnosti Kardex Holding AG zajistí v jednotlivých případech nezbytná opatření.

e) Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů má na základě evropské legislativy právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.

Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.

Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si chce vyžádat omezení zpracování osobních údajů uložených společností Kardex Holding AG, může se kdykoliv obrátit na kteréhokoliv zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Kardex Holding AG zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů

Každý subjekt údajů má na základě evropské legislativy právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že ke zpracování dochází na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovanými prostředky, pokud zpracování není nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Kromě toho při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné a nejsou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se subjekt údajů může kdykoliv obrátit na kteréhokoliv zaměstnance společnosti Kardex Holding AG.

g) Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů má na základě evropské legislativy z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Společnost Kardex Holding AG osobní údaje v případě námitky dále nezpracovává, pokud nemůžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud společnost Kardex Holding AG zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro takový marketing. To se týká profilování v rozsahu, v němž souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů společnosti Kardex Holding AG zašle námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost Kardex Holding AG osobní údaje již nebude zpracovávat pro tyto účely.

Subjekt údajů má navíc z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, společností Kardex Holding AG za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud zpracování není nezbytné pro plnění úkolu vykonávaného z důvodů veřejného zájmu.

Pro uplatnění práva vznést námitku se subjekt údajů může obrátit na kteréhokoliv zaměstnance společnosti Kardex Holding AG. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku také automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Každý subjekt údajů má na základě evropské legislativy právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, pokud rozhodnutí 1) není nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů; nebo 2) není povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo 3) není založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Pokud rozhodnutí 1) je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů; nebo 2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, společnost Kardex Holding AG provede vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje práv týkajících automatizovaného rozhodování využít, může kdykoliv kontaktovat kteréhokoliv zaměstnance společnosti Kardex Holding AG.

i) Právo odvolat souhlas se zpracováním údajů

Každý subjekt údajů má na základě evropské legislativy právo svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pokud si subjekt údajů přeje práva odvolat souhlas využít, může kdykoliv kontaktovat kteréhokoliv zaměstnance společnosti Kardex Holding AG.

9. Ochrana osobních údajů pro přihlášky a postupy související s přihláškami

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů pro účely zpracování přihlášky. Zpracování může být prováděno také elektronicky. Tak je tomu zejména v případě, že uchazeč správci příslušné podklady související s přihláškou dodá e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách. Pokud správce údajů uzavře pracovní smlouvu s uchazečem, budou dodané údaje uchovávány za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými požadavky. Pokud k uzavření pracovní smlouvy mezi uchazečem a správcem nedojde, podklady související s přihláškou budou automaticky vymazány po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud výmazu nebrání žádné jiné oprávněné zájmy správce. Jiným oprávněným zájmem v tomto kontextu je například důkazní břemeno v řízení podle německého zákona o rovném zacházení (AGG).

10. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se používání a využívání aplikace AddThis

Správce do těchto webových stránek integroval komponenty společnosti AddThis. AddThis je poskytovatel tzv. záložek. Služba umožňuje zjednodušené vytváření záložek na internetových stránkách pomocí tlačítek. Kliknutím na komponentu AddThis myší nebo jinak se zobrazí seznam služeb pro vytváření záložek a sdílení. AddThis se používá na více než 15 milionech webových stránkách a tlačítka jsou podle informací společnosti, která je provozuje, zobrazována více než 20miliardkrát ročně.

AddThis provozuje společnost AddThis, Inc. sídlící na adrese 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, Spojené státy americké.

Otevřením některé ze stránek webových stránek, které provozuje správce a do kterých je integrována komponenta AddThis, je internetový prohlížeč subjektu údajů automaticky vyzván příslušnou komponentou AddThis ke stažení dat z webových stránek www.addthis.com. V rámci tohoto technického postupu je aplikace AddThis informována o návštěvě a o konkrétní jednotlivé stránce těchto webových stránek, kterou subjekt údajů využil pomocí informačních technologií. Kromě toho je společnost AddThis informována o IP adrese počítačového systému přidělené poskytovatelem připojení k internetu (ISP) a používané subjektem údajů, o typu a jazyku prohlížeče, o webové stránce otevřené před našimi webovými stránkami a o datu a čase návštěvy našich webových stránek. Společnost AddThis tyto údaje využívá k vytváření anonymních uživatelských profilů. Údaje a informace přenášené tímto způsobem na servery AddThis umožňují společnosti AddThis a přidruženým společnostem nebo jejich partnerským společnostem kontaktovat návštěvníky webových stránek správce s personalizovanou reklamou nebo reklamou upravenou podle individuálních zájmů.

AddThis zobrazuje personalizovanou reklamu a reklamu upravenou podle individuálních zájmů na základě souboru cookie uloženého společností. Tento soubor cookie analyzuje individuální chování počítačového systému používaného subjektem údajů při procházení internetu. Soubor cookie ukládá počítačové odchozí návštěvy na webových stránkách.

Subjekt údajů může ukládání souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek kdykoliv zabránit odpovídajícím nastavením používaného internetového prohlížeče, a ukládání souborů cookie tak trvale zakázat. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby aplikace AddThis do IT systému subjektu údajů uložila soubor cookie. AddThis může soubory cookie také kdykoliv smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má také možnost vznést trvalou námitku proti zpracování osobních údajů společností AddThis. Za tímto účelem musí subjekt údajů kliknout na tlačítko odhlášení (opt-out) pod odkazem www.addthis.com/privacy/opt-out, kterým se uloží soubor cookie pro odhlášení (opt-out). Soubor cookie pro odhlášení (opt-out) používaný pro tento účel je umístěn v IT systému používaném subjektem údajů. Pokud subjekt údajů tento soubor cookie ze svého systému vymaže, musí odkaz znovu otevřít a uložit nový soubor cookie pro odhlášení (opt-out).

Po uložení souboru cookie pro odhlášení (opt-out) je však možné, že subjekt údajů už nebude moci plně využívat webové stránky správce.

Příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů v aplikaci AddThis jsou přístupná na adrese www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

11. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se používání a využívání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Správce do těchto webových stránek integroval komponentu služby Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba pro webovou analytiku. Webová analytika je sběr, shromažďování a analýza údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analytiky shromažďuje mimo jiné údaje o webových stránkách, z nichž návštěvník přišel (tzv. referrer), které dílčí stránky byly navštíveny, jak často a na jakou dobu byla dílčí stránka zobrazena. Webová analytika se používá zejména pro optimalizaci webových stránek a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

Komponentu Google Analytics provozuje společnost Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Správce pro webovou analytiku pomocí služby Google Analytics používá aplikaci „_gat. _anonymizeIp“. Pomocí této aplikace je IP adresa internetového připojení subjektu údajů při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru společností Google zkrácena a anonymizována.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat provoz na našich webových stránkách. Společnost Google využívá shromážděné údaje a informace mimo jiné k vyhodnocování využívání našich webových stránek, k poskytování online přehledů, které ukazují aktivitu na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb týkající se používání našich webových stránek.

Google Analytics umístí do IT systému subjektu údajů soubor cookie. Soubor cookie je definován výše. Po uložení souboru cookie může společnost Google analyzovat využívání našich webových stránek. Při každém otevření některé z jednotlivých stránek těchto webových stránek, které jsou provozovány správcem a do kterých byla integrována komponenta Google Analytics, internetový prohlížeč v IT systému subjektu údajů automaticky odesílá data prostřednictvím komponenty Google Analytics pro účely online inzerce a vypořádání provizí společnosti Google. V průběhu tohoto technického postupu společnost Google získává osobní údaje, jako je například IP adresa subjektu údajů, které společnosti Google slouží mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a prokliků a následně k vypořádání provizí.

Soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv našich webových stránek subjektem údajů. Při každé návštěvě našich webových stránek budou takové osobní údaje, včetně IP adresy přístupu k internetu využívaného subjektem údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné tímto technickým postupem předat třetím stranám.

Jak bylo uvedeno výše, subjekt údajů může ukládání souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek kdykoliv zabránit odpovídajícím nastavením používaného internetového prohlížeče, a ukládání souborů cookie tak trvale zakázat. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby služba Google Analytics uložila soubor cookie v IT systému subjektu údajů. Soubory cookie, které služba Google Analytics již používá, lze kdykoliv smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitku proti shromažďování dat generovaných službou Google Analytics, které souvisejí s používáním těchto webových stránek, a také proti zpracování těchto dat společností Google a má možnost tomu zabránit. Za tímto účelem si subjekt údajů musí stáhnout doplněk prohlížeče pod odkazem tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat ho. Tento doplněk prohlížeče službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu informuje, že veškeré údaje a informace o návštěvách webových stránek nesmějí být službě Google Analytics předávány. Instalaci doplňků prohlížeče považuje společnost Google za námitku. Je-li IT systém subjektu údajů později smazán, naformátován nebo nově nainstalován, subjekt údajů musí doplňky prohlížeče znovu nainstalovat, aby služba Google Analytics byla zakázána. Pokud byl doplněk prohlížeče odinstalován subjektem údajů nebo jinou osobou, kterou je možné zařadit do jeho oblasti působnosti, nebo byl zakázán, je možné ho znovu nainstalovat nebo znovu aktivovat.

Další informace a příslušná ustanovení společnosti Google o ochraně údajů lze získat na adresách www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Služba Google Analytics je dále vysvětlena na adrese https://www.google.com/analytics/.

12. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se používání a využívání funkce Google Remarketing

Správce do těchto webových stránek integroval služby Google Remarketing. Google Remarketing je funkce služby Google AdWords, která firmám umožňuje zobrazovat reklamu uživatelům internetu, kteří se dříve nacházeli na webových stránkách firmy. Integrace funkce Google Remarketing tak firmě umožňuje vytvářet reklamu založenou na uživatelích a zobrazovat relevantní reklamy uživatelům internetu, kteří o ně mají zájem.

Službu Google Remarketing provozuje společnost Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Účelem služby Google Remarketing je vkládání reklamy odpovídající zájmům uživatele. Google Remarketing nám umožňuje zobrazovat reklamy v síti společnosti Google nebo na jiných webových stránkách, které jsou založeny na individuálních potřebách a odpovídají zájmům uživatelů internetu.

Google Remarketing umístí soubor cookie do IT systému subjektu údajů. Soubor cookie je definován výše. Uložením souboru cookie společnost Google povolí rozpoznávání návštěvníka našich webových stránek, pokud otevře po sobě jdoucí webové stránky, které jsou také zapojené do reklamní sítě společnosti Google. Při každém otevření webových stránek, do kterých byla služby Google Remarketing integrována, je webový prohlížeč subjektu údajů automaticky identifikován společností Google. V průběhu tohoto technického postupu společnost Google získává osobní údaje, jako je například IP adresa nebo chování uživatele při procházení internetu, které společnost Google využívá mimo jiné ke vkládání reklamy odpovídají zájmům uživatelů.

Soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, např. webových stránek navštívených subjektem údajů. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou osobní údaje, včetně IP adresy přístupu k internetu využívaného subjektem údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné tímto technickým postupem předat třetím stranám.

Jak bylo uvedeno výše, subjekt údajů může ukládání souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek kdykoliv zabránit odpovídajícím nastavením používaného internetového prohlížeče, a ukládání souborů cookie tak trvale zakázat. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby Google uložil soubor cookie v IT systému subjektu údajů. Soubory cookie, které Google již používá, lze kdykoliv smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti reklamě společnosti Google založené na zájmech. Za tímto účelem musí subjekt údajů otevřít odkaz na www.google.cz/settings/ads a provést požadovaná nastavení v každém používaném internetovém prohlížeči.

Další informace a aktuální ustanovení společnosti Google o ochraně údajů lze získat na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

13. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se používání a využívání služby Google AdWords

Správce do těchto webových stránek integroval službu Google AdWords. Google AdWords je služba pro internetovou reklamu, která inzerentovi umožňuje umístit reklamy do výsledků vyhledávače Google a do reklamní sítě společnosti Google. Služba Google AdWords inzerentovi umožňuje předem definovat konkrétní klíčová slova, na základě kterých se reklama zobrazuje ve výsledcích vyhledávání vyhledávačem Google pouze tehdy, když uživatel pomocí vyhledávače načítá výsledky vyhledávání relevantní pro určitá klíčová slova. V reklamní síti společnosti Google jsou reklamy distribuovány na příslušných webových stránkách pomocí automatického algoritmu s přihlédnutím k dříve definovaným klíčovým slovům.

Službu Google AdWords provozuje společnost Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Účelem služby Google AdWords je propagace našich webových stránek tím, že je na webových stránkách třetích stran a ve výsledcích vyhledávání vyhledávačem Google zahrnuta relevantní reklama a že je na naše webové stránky vkládána relevantní reklama třetích stran.

Pokud se subjekt údajů naše webové stránky dostane prostřednictvím reklamy společnosti Google, společnost Google do IT systému subjektu údajů uloží konverzní soubor cookie. Soubor cookie je definován výše. Konverzní soubor cookie pozbývá platnost po 30 dnech a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Než konverzní soubor cookie vyprší, používá se k ověření, zda na našich webových stránkách byly otevřeny určité dílčí stránky, např. nákupní košík e-shopu. Prostřednictvím konverzního souboru cookie dokáže společnost Google a správce zjistit, zda osoba, která klikla na reklamu AdWords na našich webových stránkách, vygenerovala prodej, tj. realizovala nebo stornovala prodej zboží.

Údaje a informace shromážděné za použití konverzního souboru cookie využívá společnost Google k vytváření statistik návštěv našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv slouží ke stanovení celkového počtu uživatelů, kteří byli obslouženi prostřednictvím reklam AdWords, aby byla zjištěna úspěšnost jednotlivých reklam AdWords a aby bylo možné naše reklamy AdWords do budoucna optimalizovat. Naše společnost ani jiní inzerenti využívající službu Google AdWords neobdrží od společnosti Google informace, které by mohly vést k identifikaci subjektu údajů.

Konverzní soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, např. webových stránek navštívených subjektem údajů. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou osobní údaje, včetně IP adresy přístupu k internetu využívaného subjektem údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné tímto technickým postupem předat třetím stranám.

Jak bylo uvedeno výše, subjekt údajů může ukládání souborů cookie našimi webovými stránkami kdykoliv zabránit odpovídajícím nastavením používaného internetového prohlížeče, a ukládání souborů cookie tak trvale zakázat. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby společnost Google umístila do IT systému subjektu údajů konverzní soubor cookie. Soubor cookie uložený službou Google AdWords lze kdykoliv smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má možnost vznést námitku proti reklamě společnosti Google založené na zájmech. Za tímto účelem musí subjekt údajů otevřít z každého používaného prohlížeče odkazu www.google.cz/settings/ads a provést požadovaná nastavení.

Další informace a příslušná ustanovení společnosti Google o ochraně údajů lze získat na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

14. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se používání a využívání pluginu Jetpack pro WordPress

Správce do těchto webových stránek integroval plugin Jetpack. Jetpack je plugin pro WordPress, který provozovateli webových stránek na bázi WordPressu poskytuje další funkce. Plugin Jetpack provozovateli webových stránek poskytuje mimo jiné přehled návštěvníků webu. Zobrazením souvisejících příspěvků a publikací nebo možností sdílení obsahu na stránce lze také zvýšit počet návštěvníků. Kromě toho jsou do pluginu Jetpacku integrovány bezpečnostní prvky, takže webové stránky využívající Jetpack jsou lépe chráněny proti útokům hrubou silou. Jetpack rovněž optimalizuje a zrychluje načítání obrázků na webových stránkách.

Pluginy Jetpack pro WordPress provozuje společnost Automattic Inc. se sídlem na adrese 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, Spojené státy americké. Společnost provozující pluginy využívá technologii sledování vytvořenou společností Quantcast Inc. sídlící na adrese 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, Spojené státy americké.

Jetpack uloží soubor cookie do IT systému subjektu údajů. Soubor cookie je definován výše. Při každém otevření některé z jednotlivých stránek těchto webových stránek, které jsou provozovány správcem a do kterých byla integrována komponenta Jetpack, internetový prohlížeč v IT systému subjektu údajů je prostřednictvím komponenty Jetpack automaticky požádán o odeslání dat na servery společnosti Automattic za účelem analýzy. V průběhu tohoto technického postupu společnost Automattic dostává data, která slouží k vytváření přehledu návštěv webových stránek. Takto získané údaje slouží k analýze chování subjektu údajů, který má přístup k webové stránce správce, a jsou analyzovány s cílem webové stránky optimalizovat. Údaje shromážděné prostřednictvím komponenty Jetpack neslouží k identifikaci subjektu údajů bez předchozího získání samostatného výslovného souhlasu subjektu údajů. Data jsou oznamována také společnosti Quantcast. Společnost Quantcast data používá pro stejné účely jako společnost Automattic.

Jak bylo uvedeno výše, subjekt údajů může ukládání souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek kdykoliv zabránit odpovídajícím nastavením používaného internetového prohlížeče, a ukládání souborů cookie tak trvale zakázat. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby společnost Automattic/Quantcast uložila soubor cookie v IT systému subjektu údajů. Soubory cookie, které společnost Automattic/Quantcast již používá, lze kdykoliv smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitku proti shromažďování dat, která se týkají používání těchto webových stránek a která generuje soubor cookie Jetpack, a také proti zpracování těchto dat společností Automattic/Quantcast a má možnost tomu zabránit. Za tímto účelem musí subjekt údajů kliknout na tlačítko odhlášení (opt-out) pod odkazem www.quantcast.com/opt-out/, čímž se uloží soubor cookie pro odhlášení (opt-out). Soubor cookie pro odhlášení (opt-out) ukládaný pro tento účel je umístěn v IT systému používaném subjektem údajů. Pokud je tento soubor cookie ze systému subjektu údajů vymazán, subjekt údajů musí odkaz znovu otevřít a uložit nový soubor cookie pro odhlášení (opt-out).

Po uložení soubor cookie pro odhlášení (opt-out) je však možné, že subjekt údajů už nebude moci plně využívat webové stránky správce.

Příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů ve společnosti Automattic jsou přístupná na adrese automattic.com/privacy/. Příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů ve společnosti Quantcast jsou přístupná na adrese https://www.quantcast.com/privacy/.

15. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se používání a využívání aplikace Shariff

Správce do těchto webových stránek integroval komponentu Shariff. Komponenta Shariff poskytuje tlačítka pro sociální sítě, která jsou v souladu předpisy o ochraně osobních údajů. Shariff byl vyvinut pro německý počítačový magazín c't a vydává ho GitHub, Inc.

Vývojářem komponenty je společnost GitHub, Inc., sídlící na adrese 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, Spojené státy americké.

Tlačítková řešení poskytovaná sociálními sítěmi obvykle předávají osobní údaje příslušné sociální síti již tehdy, když uživatel navštíví webové stránky, do kterých je tlačítko sociální sítě integrováno. Při použití komponenty Shariff jsou osobní údaje předávány sociální síti až tehdy, když návštěvník některé z tlačítek sociálních sítí aktivně použije. Další informace o komponentě Shariff jsou k dispozici v počítačovém magazínu c't na adrese http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Cílem používání komponenty Shariff je chránit osobní údaje návštěvníků našich webových stránek a zároveň umožnit integraci tlačítkového řešení pro sociální sítě na těchto webových stránkách.

Další informace a příslušná ustanovení společnosti GitHub o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na adrese https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

16. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se používání a využívání aplikace HubSpot

Naše webové stránky používají externí společnost HubSpot pro automatizaci marketingu. HubSpot ukládá soubory cookie, které sledují interakci uživatele s našimi webovými stránkami. HubSpot také sleduje informace poskytnuté prohlížečem, jako je dovozený region, IP adresa a opětovné návštěvy. Uživatel zůstává v anonymitě, pokud osobní údaje neposkytne prostřednictvím formuláře. Další informace o souborech cookie HubSpot a o jejich účelu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti HubSpot zde: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

17. Právní základ pro zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, u kterých získáváme souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, v níž je subjekt údajů smluvní stranou, jako například když jsou operace zpracování nutné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoliv jiné služby, dochází ke zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, dochází zpracování ke zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by bylo například v případě, že by došlo ke zranění návštěvníka v naší společnosti a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně.

Ke zpracování by v takovém případě docházelo na základě čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. K operacím zpracování by mohlo docházet také na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. Tyto operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly v evropské legislativě výslovně uvedeny. Ta uznává, že lze předpokládat oprávněný zájem, pokud je subjekt údajů klientem správce (důvod 47 věta 2 GDPR).

18. Oprávněné zájmy sledované správcem nebo třetí stranou

Pokud ke zpracování osobních údajů dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je naším oprávněným zájmem uskutečňovat naše podnikání ve prospěch všech našich zaměstnanců a akcionářů.

19. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány

Pro určení doby uchovávání osobních údajů je rozhodující zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí této doby se příslušné osobní údaje běžně mažou, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro uzavření smlouvy.

20. Poskytování osobních údajů jako zákonný či smluvní požadavek; požadavek, který je nutné uvést do smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí těchto údajů

Upřesňujeme, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, a my je následně musíme zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když s ním naše společnost uzavírá smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva se subjektem údajů by nemohla být uzavřena. Než subjekt údajů poskytne osobní údaje, musí kontaktovat kteréhokoliv zaměstnance. Zaměstnanec subjektu údajů vysvětlí, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké jsou důsledky neposkytnutí osobních údajů.

21. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

22. LinkedIn Insight tag: Modul prohlášení o ochraně osobních údajů

Používáme marketingové funkce (tzv. „LinkedIn Insight Tag“) sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko („LinkedIn“) Při každém vyvolání některé z našich stránek, která obsahuje funkce sítě LinkedIn, je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informováno o tom, že jste naše internetové stránky navštívili pod svou adresou IP. Pomocí funkce LinkedIn Insight Tag můžeme především analyzovat úspěšnost našich kampaní na LinkedIn nebo určit cílové skupiny těchto kampaní na základě interakce uživatelů s naší nabídkou online. Pokud jste registrovaní na LinkedIn, může LinkedIn přiřadit vaši interakci s naší nabídkou online k vašemu uživatelskému účtu. I když klepnete na tlačítko „Recommend“ služby LinkedIn a jste přihlášeni na svém účtu u LinkedIn, může LinkedIn přiřadit vaši návštěvu naší internetové stránky vám a vašemu účtu. Zpracování je provedeno na základě čl. 6 (1) pís. f GDPR z oprávněného zájmu cílené reklamy a analýzy účinku a efektivity této reklamy. LinkedIn je certifikována v rámci dohody Privacy-Shield a nabízí tím záruku dodržení evropské právní úpravy o ochraně osobních údajů www.privacyshield.gov/participant. Analýzu vašeho uživatelského chování společností LinkedIn a zobrazení doporučení na základě zájmu můžete odmítnout na následujícím odkaze („Opt-out“): www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Další informace o ochraně osobních údajů na LinkedIn najdete zde: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Tyto zásady ochrany soukromí byly vytvořeny generátorem zásad ochrany osobních údajů Německého sdružení pro ochranu osobních údajů, který byl vyvinut ve spolupráci s právníky zaměřenými na ochranu soukromí v kanceláři WILDE BEUGER SOLMECKE v Kolíně nad Rýnem.

 

Objednávky servisu:

  +420 595 701 180

service.remstar.cz(at)kardex.com

 
OK